Slemmestad Ungdomskorps
Slemmestad
Ungdomskorps
 • Om oss    • Historie    • Terminliste    • Bilder    • Medlemssider    • Noter    • Våre støttespillere    • Oktoberfest     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Historie
    - 1970 - 1983
    - 1960 - 1969
    - 1945 - 1959
    - Krigsperioden
    - Førkrigsperioden
    - Starten
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 887 413

 

 

 Korpset med nye uniformer i 1949.


1945 - 1959
Slemmestad Ungdomskorps tidlig på 50-tallet (mulig 20 år)
 
Slemmestad Ungdomskorps tidlig på 50-tallet (mulig 20 år)
 
Slemmestad Ungdomskorps tidlig på 50-tallet, dirigent er Trygve Bøhn
 
Slemmestad Ungdomskorps tidlig på 50-tallet, dirigent er Trygve Bøhn
 
Slemmestad Ungdomskorps 1958, 25 år
 
Slemmestad Ungdomskorps 1958, 25 år
 
I februar 1947 ble det på et styremøte vedtatt at man skulle gå inn for å skaffe korpset hele uniformer. Til nå hadde de bare hatt musikklue og noen merker til å ha på jakkeslaget som viste at de var musikere. Men da korpset til sommeren skulle være med på et større stevne hvor andre korps med flotte uniformer skulle delta ville de gjerne at også Slemmestad Hornmusikk skulle stille i uniform. Dette ble vedtatt på et medlemsmøte, og det ble satt ned en komite til å arbeide med saken. Komiteen arbeidet med forskjellige forslag til uniformer, og samlet inn penger til uniformskjøpet, som selvsagt ville bli utloddninger for å prøve å samle inn penger til innkjøpet.

Da korpset dette året hadde drevet en del spilling sammen med Støperimusikken fra Drammen ble de enige om å skaffe seg slike uniformer som de hadde. De ble enige om at det bare var medlemmer over 18 år som skulle få hele uniformer. De unge guttene skulle bare få luer og bukser da det var fare for at de skulle vokse fra jakkene sine med en gang. I februar 1948 var medlemmene hos et firma i Oslo og tok mål til uniformene sine.

Da korpset nå skulle få uniformer var det en del av korpsets medlemmer som mente at navnet Slemmestad Hornmusikk ikke hadde den rette klang. Det ble vedtatt at korpset skulle skifte navn til Slemmestad Ungdomskorps.

I forbindelse med at de nye uniformene ble tatt i bruk ble det laget en lov om hvordan de skulle behandles. I loven var det blant annet en bestemmelse om at medlemmene bare skulle ha uniformene hjemme fra utesessongen begynte og levere dem inn om høsten ved sessongens slutt.
Høsten 1948 ble det vedtatt å assurere uniformene for 6000 kroner.
Etter at korpset hadde skaffet seg uniformer bestemte de seg for at de også ville prøve å få et banner. Etter iherdig arbeide kunne dette tas i bruk 17. mai 1949.


Støperimusikken

I begynnelsen av 1947 kom det på tale å sette i gang med noen fellesarrangement med musikkorpset fra Drammen Jernstøperi. Årsaken til dette var at Hornmusikken hadde en dirigent fra Drammen i denne tiden. Da han samtidig var dirigent for Støperimusikken var det naturlig at han prøvde å få i gang et samarbeid mellom de to korpsene. På et medlemsmøte i mars 1947 vedtok musikerne at de skulle samarbeide med Støperimusikken til sommeren. Dette førte til en slags utveksling. Støperimusikken kom til Slemmestad og assisterte Hornmusikken ved deres arrangementer her på stedet, og Hornmusikken var i Drammen og assisterte Støperimusikken ved deres arrangementer. Dette samarbeidet var både innholdsrikt og lærerikt for medlemmene i de to korpsene. Dette samarbeidet varte så lenge korpsene hadde den samme dirigenten. Men da han sluttet å dirigere på Slemmestad i begynnelsen av 1949 falt dette samarbeidet bort.


Stevner

Den 22. mai 1951 var korpset med på et musikkstevne i Asker. På stevnet deltok korps fra Lierstranda, Tofte, Sagene, Heggedal, Asker og Slemmestad.
Under stevnet ble det holdt et møte med representanter for hvert av de deltagende korps. Disse ble enige om å stifte en egen musikkkrets. Kretsen fikk senere navnet Ekko, og siden ble det hvert år holdt musikkstevne.
I 1954 var det Slemmestad Ungdomskorps som ble overlatt arrangementet av stevnet. Det var et stort arrangement og korpset drev hele våren med det forberedende arbeid. Til stevneplass hadde korpset fått låne det nye idrettsanlegget på Slemmestad. Stevnet ble arrangert den 13. juni. Været var ikke det aller beste, men stevnet ble likevel godt besøkt av publikum og det ble både en musikalsk og økonomisk suksess.


Radiokonserter

For de fleste korps står spilling i radioen høyt på ønskelisten. Ungdomskorpset fikk sin første prøve i 1952. Det hele begynte med at de skrev inn til NRK og hørte om det var mulig å spille i radioen. Det kom en representant fra Kringkastningen for å høre dem spille, og han anbefalte dem å øve inn et marsjprogram. Den 26. mai ble drømmen oppfylt, og korpset spilte et 20 minutters program med norske marsjer. Dette var selvsagt en stor opplevelse for musikerene.


20-års jubileum

1953 var igjen jubileumsår. Det var korpsets 20. driftsår, og måtte selvsagt feires med en fest. Festen ble en svært høytidlig affære med taler og gaveoverrekkelser fra de forskjellige foreninger og institusjoner på Slemmestad. Faste bidragsytere som Arbeiderforeningen, Sementen, kommunen og samarbeidende korps var til stede.
Ved korpsets 20-års jubileum hører vi om en aktiv damegruppe. Det var damer til "gubbene" som på denne måten gjorde sin innsats for korpset. De var aktive ved stevner og sørget ved flere anledninger for midler til korpset. Det skal heller ikke legges skjul på at damene hadde det hyggelig sammen. Ved 20-års festen ble det overrakt en tamburstav som "takk for at de hadde en frikveld i uka". Ellers ser vi også at det rett som det var vanket pengegaver fra gruppa.Skarnesmusikken

Innen korpset var det også en underholdningsavdeling. Ved festlige anledninger som Ungdomskorpset var med på hendte det ofte at ”Skarnesmusikken” underholdt. ”Skarnesmusikken” var satt sammen av en del medlemmer fra korpset. De kledde seg ut i alle mulig rare kostymer og spilte med overlegg både falskt og rart. ”Skarnesmusikken” var alltid et populært innslag der de opptrådte. Den var et utslag av den glede de enkelte musikerne kan finne i musikken.


Slemmestad Skolekorps

I begynnelsen av 50-årene fikk korpset stadig større vanskeligheter med å skaffe seg rekrutter, og på generalforsamlingen i 1954 kom et av medlemmene med forslag om å starte et skolekorps på stedet. På et møte i mars 1955 sendte korpset brev til formannen i skolestyret og til skolebestyreren i Slemmestad med forslag om å danne en foreldreforening som skulle arbeide for å få i stand et skolekorps på stedet. I september 1955 ble det holdt et møte mellom representanter for skoletilsynet og Ungdomskorpset. På møtet ble det nedsatt en komité til å ta seg av saken. Arbeidet med skolemusikken ble liggende i dødvannet en tid, men til gjengjeld ble det startet blokkfløyte-parti på skolen.
Den 25. januar 1957 ble det holdt et møte i skolens gymsal. Til møtet var interesserte foreldre innbudt, og møtet ble ledet av formannen i foreldreforeningen for Ila Skoles Musikkorps. Resultatet av møtet var at Slemmestad Skolekorps ble stiftet. Det meldte seg 70 søkere, og av disse ble det plukket ut 49 stykker som alle fikk instrumenter. Dermed hadde Slemmestad Ungdomskorps fått oppfylt sitt høyeste ønske. Skolekorpset var et faktum og Ungdomskorpsets eksistens var sikret.


25-års jubileum

Rett etter skolekorpsets oppstart kan ungdomskorpset feire 25 år. Vi leser i protokollen at korpset er full av livsmot grunnet dette. Protokollen beretter videre om storstilet konsert og påfølgende jubileumsfest.

Da skolekorpset endelig var en realitet kunne man se fremtiden trygt i møte. SUK's faste dirigent gjennom de siste 10 år, Trygve Bøhn, hadde etter eget ønske gitt seg i 1958. Valget falt på Olav Hox. Hox var profesjonell musiker med tilholdssted i Filharmonien. 
Flere bilder


Slemmestad Ungdomskorps på oppdrag 1946
Utskriftsvennlig versjon